Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Astronomia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Astronomia

Rady Dyscyplin rozpoczęły funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Rada Dyscypliny Astronomia jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja Rady Dyscypliny trwa trzy lata. Obecna kadencja obejmuje lata 2022-2025.

Zadania rady dyscypliny

  1. Nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  2. Nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  3. Uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  4. Współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  5. Współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.